general Terms and conditions
Provozní řád CrossFit With Us Cvičení v tělocvičně CrossFit With Us je určeno všem uživatelům, kteří jsou ochotni akceptovat tato základní pravidla: 1. Uživatel tělocvičny je povinen řídit se provozním řádem tělocvičny CrossFit With Us (dále jen tělocvičny) a pokyny obsluhy. 2. Zakoupením jednorázového vstupu, členství, či permanentky uživatel stvrzuje, že byl obeznámen se zněním provozního řádu, že mu porozuměl a zavazuje se jej dodržovat. 3. Uživatel vstupuje na cvičební plochu na vlastní nebezpečí, je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a cvičí na svou vlastní zodpovědnost. 4. Uživatel je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a vybavení tělocvičny nebo čerpat služby pouze po řádně uhrazeném vstupu dle aktuálního ceníku. 5. Uživatelům se zakazuje vstup do všech prostor, které jsou určeny pouze pro zaměstnance tělocvičny, včetně prostoru za recepcí/barem. 6. Každý uživatel po zaplacení vstupného má přístup do prostor tělocvičny včetně šatny. Do prostor tělocvičny je uživatel oprávněn vstoupit pouze s vhodným sportovním oblečením a obuví. Do šatny a na cvičební plochu je přísný zákaz vstupu ve venkovní obuvi. V případě, že tak uživatel nečiní, může být obsluhou nebo trenérem z šatny a cvičební plochy vykázán. 7. Uživatel při své činnosti nesmí omezit, ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních uživatelů či návštěvníků. Rovněž tak nesmí poškozovat zařízení a jiná vybavení tělocvičny. 8. Cvičební plocha je přístupná pro osoby od 18-ti let věku a výše. Pro osoby mladší 18-ti let věku jsou prostory cvičební plochy přístupné pouze s doložením předchozího písemného souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců osoby mladší 18-ti let, kteří nesou plnou odpovědnost za případnou škodu na zdraví a majetku způsobenou touto osobou. Obsluha je v případě nedoložení souhlasu, z důvodu bezpečnosti, oprávněna zamezit vstupu osoby mladší 18-ti let na cvičební plochu. 9. Provozovatel tělocvičny nenese žádnou odpovědnost za odložené věci. Provozovatel rovněž neodpovídá za cennosti vnesené do tělocvičny. Uživatel má možnost takovéto cennosti po domluvě s obsluhou umístit na bezpečné a hlídané místo. 10. Do celého prostoru tělocvičny je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových látek, ve špinavém nebo nevhodném oblečení. V těchto případech je obsluha oprávněna kdykoliv vyzvat tyto osoby k opuštění prostoru tělocvičny. Pokud tak neučiní, mohou být bez náhrady vykázány. 11. V tělocvičně je přísně zakázáno kouřit a používat otevřený oheň. 12. Uživatelé a návštěvníci jsou vždy povinni respektovat příkazy obsluhy a trenérů. Pokud neuposlechnou pokynů, mohou být z tělocvičny ihned vykázáni. 13. Uživatelé jsou povinni nerušit ostatní při tréninku, být slušní a ohleduplní vůči ostatním osobám nacházejícím se v objektu tělocvičny. 14. Vybavení tělocvičny používá uživatel vždy šetrně, pouze k účelům, pro které jsou vyrobeny. Vždy používá bezpečnostní uzávěry. V případě, že uživatel používá vybavení i po upozornění obsluhy nevhodně, může být z cvičební plochy vykázán. 15. Použité náčiní je každý uživatel povinen uklidit na místo k tomu určené a zanechat ho v neporušeném stavu. Pokud dojde k poškození věci, je povinen uživatel takovou skutečnost ihned nahlásit obsluze nebo trenérovi. 16. Po ukončení cvičení si uživatel zkontroluje, zda v objektu celé tělocvičny nic nezapomněl (za věci zapomenuté nenese provozovatel žádnou odpovědnost). Případné ztráty a nálezy jsou umístěny v krabici na botníku u vchodu. 17. V objektu tělocvičny je umístěn kamerový systém, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a s respektem k základním lidským právům. Slouží především pro bezpečnost uživatelů, návštěvníků a k ochraně majetku. 18. V tělocvičně jsou přísně zakázány jakékoliv projevy diskriminace na základě rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání a politického přesvědčení. 19. Uživatel je povinen dodržovat provozní dobu a ukončit cvičení v souladu s uzavřením provozovny. Uživatel i návštěvník je povinen opustit veškeré prostory tělocvičny, včetně šaten a vyrovnat účet u obsluhy (v případě nákupu doplňkového zboží) nejpozději do konce provozní doby. 20. Všechny lekce probíhají od minimálního počtu 3 osob. V případě nenaplnění se lekce automaticky ruší, a to 2 hodiny před jejím začátkem. Přihlášeným klientům přijde informační e-mail o zrušení, proto je vždy nutné při registraci zadat aktuální a platnou e-mailovou adresu. Odhlášení z lekce je možné nejpozději 2 hodiny před začátkem. V případě, že se uživatel neodhlásí včas, bude mu účtován STORNO poplatek ve výši 150 Kč.
Provozovatel: Drive2Games, s. r. o. IČ: 04976908 DIČ: CZ04976908 Sídlo: Nademlejnská 600/1, 190 00, Praha 9 Zápis v rejstříku: Spisová značka C256529 vedená u MS v Praze Telefonní kontakt: +420 602 528 546 E-mail: info@crossfitwithus.cz Web: www.crossfitwithus.cz Odpovědný zástupce: Soňa Karásková
Všeobecné obchodní podmínky Drive2Games, s. r. o. - provozovna CrossFit With Us I. Úvodní ustanovení Pro účely těchto Všeobecných smluvních podmínek se rozumí: 1.1 „Provozovatel“: obchodní společnost Drive2Games s. r. o., se sídlem: Nademlejnská 600/1, Praha, 190 00; IČO: 04976908; DIČ: CZ 04976908; Spisová značka: C 256529, vedená u Městského soudu v Praze. 1.2 „Provozovna“: CrossFit With Us, sídlící na adrese: Pod Harfou 9, Praha 9, 190 00. 1.3 „Uživatel“: fyzická osoba ve věku nejméně 18-ti let nebo osoba mladší 18-ti let pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, která je na základě Smlouvy oprávněna k využívání nebo jednorázovému využití sportovních služeb poskytovaných Provozovatelem v Provozovně. 1.4. „Návštěvník“: fyzická osoba, která využívá toliko služeb poskytovaného občerstvení, nikoli tělocvičnu a pokud je mladší 18-ti let, musí být v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby starší 18 let. 1.5 „Odpovědná osoba“: zaměstnanec Provozovatele či jiná osoba, která byla Provozovatelem pověřena dohledem nad čerpáním služeb ze strany Uživatele, poradenstvím, instruktáží či jakoukoli jinou činností bezprostředně související s poskytnutím služeb Uživateli v Provozovně a využitím služeb poskytovaných Provozovatelem. Jedná-li dle těchto Podmínek Provozovatel, rozumí se tím i jednání Odpovědné osoby. 1.6 „Ceník“: přehled cen (úplat za poskytnutí) služeb či doplňkových služeb dle článku VI. a konzumace, se kterými je Uživatel a Návštěvník prostřednictvím Odpovědné osoby seznámen v okamžiku vstupu do Provozovny. Aktuální seznam a ceník doplňkových služeb a prodeje zboží je k dispozici na recepci Provozovny. 1.7 „Provozní řád“: přehled práv a povinností Uživatele a Návštěvníka v Provozovně vypracovaný Provozovatelem, který mj. stanoví bližší podmínky poskytování služeb Provozovatelem, a se kterým je Uživatel a Návštěvník prostřednictvím Odpovědné osoby seznámen. Řádné a dostatečné seznámení se s Provozním řádem je základní podmínkou pro možnost vstupu do prostor Provozovatele a využívání služeb s tím spojených. Uživatel a Návštěvník potvrzuje, že se se všemi ustanoveními Provozního řádu v plném rozsahu seznámil a je s nimi srozuměn. 1.8 „Bezpečnostní a jiné předpisy“: právní předpisy, normy a jiná pravidla na ochranu života a zdraví, platná a účinná v době využití služeb Uživatelem, kterými je Uživatel povinen se řídit, a které se přímo nebo i jen zprostředkovaně týkají bezpečnosti a ochrany života a zdraví při využití Provozovny. 1.9 „Smlouva“: ústní smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem o využití služeb v rámci vstupu do Provozovny. Doklad osvědčující uzavření smlouvy je vstupenka, doklad o zaplacení členského poplatku, případně permanentka. 1.10 „Smluvní strany“: Provozovatel, Uživatel a Návštěvník. Pokud to povaha níže uvedeného ujednání umožňuje, pak kde se hovoří o uživateli vztahuje se ustanovení rovněž na Návštěvníka. 1.11 „Členský poplatek“: platba za užívání zařízení Provozovny a využívání jejích služeb poskytovaných v rámci členství dle zvoleného typu. 1.12 „Všeobecné podmínky“: Všeobecné smluvní podmínky, se kterými je Uživatel prostřednictvím Odpovědné osoby seznámen při uzavření smlouvy, a které se jako obchodní podmínky stávají součástí Smlouvy - určují část jejího obsahu. II. Členství 2.1 Uživatel je oprávněn využívat služby v rozsahu a za podmínek stanovených pro jednotlivé kategorie členství. 2.2 Měsíční neomezený vstup - členství, umožňuje yužívat následující služby po dobu 1 daného kalendářního měsíce, počínaje dnem zakoupení členství: • neomezený počet návštěv na skupinové lekce (mimo pořádaných kurzů a akcí) • neomezený počet návštěv na individuální trénink Open Gym 2.3 3 měsíční neomezený vstup - členství, umožňuje využívat následující služby po dobu 3 kalendářních měsíců počínaje dnem zakoupení členství: • neomezený počet návštěv na skupinové lekce (mimo pořádaných kurzů a akcí) • neomezený počet návštěv na individuální trénink Open Gym 2.4 6 měsíční neomezený vstup - členství, umožňuje využívat následující služby po dobu 6 kalendářních měsíců počínaje dnem zakoupení členství: • neomezený počet návštěv na skupinové lekce (mimo pořádaných kurzů a akcí) • neomezený počet návštěv na individuální trénink Open Gym 2.5 Měsíční Open Gym - neomezený vstup do provozovny na dobu 1 kalendářního měsíce, nevztahuje se na skupinové lekce. 2.6 3 měsíční Open Gym - neomezený vstup do provozovny na dobu 3 kalendářních měsíců, nevztahuje se na skupinové lekce. 2.7 6 měsíční Open Gym - neomezený vstup do provozovny na dobu 6 kalendářních měsíců, nevztahuje se na skupinové lekce. 2.8 Roční Open Gym - neomezený vstup do provozovny na dobu 1 kalendářního roku, nevztahuje se na skupinové lekce. 2.9 Osobní trénink - soukromá lekce s vybraným trenérem dle předchozí dohody. 2.10 1 Vstup - Drop-in - jednorázový vstup na předem rezervovanou skupinovou lekci CrossFitu nebo na individuální trénink Open Gym. 2.11 10 vstupů – permanentka vztahující se na skupinové lekce a individuální trénink Open Gym s platností max. 6 týdnů počínaje dnem zakoupení. 2.12 Měsíční členství pro začátečníky- umožňuje navštěvovat pouze lekce pro začátečníky dle aktuálního rovzrhu počínaje dnem zakoupení. Po skončení tohoto členství není možné jeho další zakoupení či prodloužení.2.13 Sleva 20% pro studenty se vztahuje na všechny typy členství, permanentky i jednorázové vstupy. III. Úhrada, doba trvání Smlouvy 3.1 Výše veškerých Členských poplatků (dále jen „Úhrada za členství“) a jiné poplatky se řídí těmito Podmínkami nebo platným Ceníkem. 3.2 Jiné platby než Členský poplatek, Smlouva (doklad usvědčující uzavření smlouvy - vstupenka, doklad o zaplacení členského poplatku, případně permanentka) za jiné služby dle článku VI. provádí Uživatel v hotovosti či platební kartou při vstupu do Provozovny, případně e-platbou. V případě, že má ve své členské kartě obsažen kredit odpovídající částce v Kč, o jehož poskytnutí může požádat při vstupu nebo výstupu z Provozovny nebo kdykoli při pobytu v Provozovně Odpovědnou osobu, je možné hradit takové platby odečtením kreditu z členské karty. 3.3 Pokud se Uživatel dostane do prodlení s úhradou za členství nebo s plněním jiných platebních povinností vyplývajících ze Smlouvy, vyzve ho Poskytovatel telefonicky nebo e-mailem k úhradě v dostatečně přiměřené lhůtě. Poskytovatel může v případě prodlení zablokovat Uživateli vstup do Provozovny, tedy pozastavit mu poskytování služeb, případně rovněž odstoupit od Smlouvy. Pokud po dobu prodlení nedojde k odstoupení od Smlouvy a dlužná částka bude následně Plátcem uhrazena, má Poskytovatel vůči Plátci nárok na smluvní pokutu v rozsahu úhrady za členství za období, kdy byl vstup do Provozovny zablokován, tzn., že Poskytovatel není povinen za toto období Uživateli cokoli vracet či poskytnout. V případě odstoupení od Smlouvy po zablokování vstupu smluvní pokuta odpovídá úhradě za členství za období od zablokování vstupu do zrušení smlouvy. 3.4 Výše členského příspěvku se může měnit v souvislosti s růstem inflace a změnou finanční politiky Provozovatele. IV. Depositní členství 4.1 Depositní členství a tomu odpovídající práva a povinnosti vznikají uzavřením smlouvy na základě platného ceníku a Všeobecných podmínek. Dohoda se stává účinnou složením finanční částky v Kč a odpovídá typu depositního členství. 4.2 Depositní členství je jako Uživatel oprávněna uzavřít fyzická osoba starší 18-ti let nebo osoba mladší 18-ti let na základě uděleného písemného souhlasu zákonného zástupce. Provozovatel potvrdí Uživateli po úhradě Poplatku e-mailem vloženou částku. 4.3 Princip depositního členství spočívá ve složení finančních prostředků v Kč na Uživatelův členský účet za účelem čerpání vybraných služeb nabízených Provozovnou. Depositní členství dále Uživatele opravňuje k vytváření rezervací včetně využívání on-line rezervačního systému. 4.4 Typy depositního členství jsou nabízeny dle platného ceníku. 4.5 Prodloužení Smlouvy, tzn. platnosti depositní karty, je možné nejpozději poslední den platnosti depositní karty a za podmínky složení celé částky, jež se rovná výši zvoleného typu depositního členství. 4.6 V průběhu platnosti může Uživatel či osoba jím pověřená na depositní kartu vkládat finanční prostředky dle jejich libosti, avšak minimální částka pro vložení je 100,- Kč. Těmito vklady není porušena platnost depositní karty. Uživatel bere na vědomí, že vložený vklad na depositní kartu je nevratný. 4.7 Po uplynutí platnosti se depositní karta stává neplatnou a nevyčerpané prostředky se stávají majetkem Provozovatele. Uživatel bere dále na vědomí, že nemá v tomto případě nárok na nevyčerpané prostředky. 4.8 Uživatel je oprávněn se u Odpovědné osoby informovat o svém zůstatku a platnosti depositní karty. V. Jednorázový vstup 5.1 Při jednorázovém vstupu je Uživatel oprávněn využívat služby poskytované Provozovatelem dle Provozního řádu v časovém úseku jednoho dne (resp. otvírací doby jednoho kalendářního dne). Smlouvou je v takovém případě dohoda mezi Provozovatelem a Uživatelem, k jejímuž uzavření dochází zaplacením ceny dle aktuálního Ceníku nebo předáním odpovídajícího poukazu Provozovatele na jednorázový vstup. 5.2 Využité služby nezahrnuté do ceny jednorázového vstupu včetně konzumace budou Provozovatelem vyúčtovány a Uživatelem uhrazeny v hotovosti při vstupu nebo výstupu z Provozovny. 5.3 Permanentka je soubor jednorázových vstupů zakoupených za zvýhodněnou cenu s omezenou dobou platnosti dle platného Ceníku. Po uplynutí doby platnosti se permanentka rovněž stává neplatnou a nevyužité vstupy propadají. VI. Jiné služby 6.1 Provozovatel poskytuje v Provozovně Uživateli a Návštěvníkům rovněž doplňkové služby, a to zejména hostinské služby. Seznam služeb s výší úplaty v jednotlivých případech je uveden v Ceníku. 6.2 Doplňkové služby dle předchozího odstavce jsou poskytovány jednorázově nebo opakovaně na základě předchozí objednávky ze strany Uživatele a Návštěvníka. 6.3 Uživatel nebo Návštěvník je povinen jmenovat před využitím služeb dle tohoto odstavce odpovědnou osobu, která bude jeho jménem oprávněna potvrdit rozsah služeb a konzumaci pro účely vyúčtování, a o této volbě informovat Provozovatele před poskytnutím služeb. 6.4 Za poskytnutí služeb je Uživatel nebo Návštěvník povinen provést úhradu přímo na recepci, ještě před tím, než odejde do šatny. 6.5 Osoby účastnící se dle tohoto článku ze strany Uživatele nebo Návštěvníka mají přístup pouze do prostor vyhrazených pro poskytnutí takových služeb v konkrétním případě, není-li sjednáno jinak. V tomto ohledu jsou povinny řídit se plně pokyny Odpovědné osoby. VII. Další ustanovení 7.1 Uživatel uděluje Provozovateli souhlas ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění práv a povinností dle Smlouvy a Podmínek. 7.2 Uživatel je povinen Provozovateli zřetelnou formou oznámit změnu osobních údajů ve smyslu odstavce 7.1 Podmínek. 7.3 Uživatel prohlašuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s Provozním řádem a Bezpečnostními předpisy, že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav ani částečně nebrání ve využití služeb Provozovatele, neučinil-li tak již v rámci Smlouvy. 7.4 Uživatel je povinen řídit se při využívání služeb Provozovatele pokyny Odpovědné osoby, Provozním řádem a předpisy uvedenými v předchozím odstavci. 7.5 Předchozí ustanovení této kapitoly 7.1 až 7.4 se v plné míře vztahují i na osoby, které vstupují do prostor provozovatele spolu s Uživatelem a Návštěvníky. 7.6 Při využívání služeb je možné provádět na telefonickou či jinou žádost Uživatele rezervaci služeb a prostor Provozovny, v nichž se tyto služby poskytují. Rezervace pro jednorázové vstupy je možno provést kdykoli před požadovanou službou. Při udělení rezervace zohlední Provozovatel kapacity a momentální vytíženost Provozovny, není tedy povinen rezervaci Uživateli v požadovaném rozsahu a termínu udělit. V případě neudělení požadované rezervace je však povinen pokusit se sjednat s Uživateli poskytnutí služeb v náhradním rozsahu či termínu. 7.7 V případě, že Uživatel nevyužije rezervované služby ve sjednaném rozsahu a termínu a tuto skutečnost neoznámí Provozovateli dle rezervačního řádu předem, je Provozovatel oprávněn požadovat uhrazení storno poplatku ve výši 150 Kč. Uživatel je povinen tuto cenu uhradit. Provozovatel má právo na odečtení z členské karty za tuto službu. Při opakovaném nevyužití rezervace je Provozovatel oprávněn Uživateli možnost rezervace služeb zrušit. 7.8 Uživateli, kterému je dle Smlouvy umožněna opakovaná rezervace služeb, musí mít ve lhůtě držení dvou či více rezervací na svém účtu minimální zůstatek rovnající se součtu cen rezervovaných služeb. 7.9 Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při závažném porušení povinností ze strany Uživatele, či osoby která jej doprovází, zejména při uvedení nepravdivých informací při uzavírání Smlouvy, nerespektování Provozního řádu, bezpečnostních a jiných předpisů a pokynů Odpovědné osoby nebo při způsobení škody na majetku Provozovatele, příp. zdraví Odpovědné osoby, dalšího Uživatele a třetích osob při využití služeb. 7.10 Odpovědnost Provozovatele za škodu vzniklou Uživateli nebo jiným osobám při poskytnutí služeb se řídí platnými právními předpisy. Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech vnesených nebo odložených v Provozovně, jestliže je Uživatel zanechal mimo místa určená Provozovatelem. 7.11 Uživateli nevznikají jakékoli nároky vůči Provozovateli z důvodů přiměřených omezení provozu Provozovny v nezbytných případech a rozsahu (sportovní akce, provozní uzavírky, atd.). 7.12 Provozovatel poskytuje Uživateli za úplatu služby dle Provozního řádu, Ceníku a těchto Podmínek. 7.13 Provozovatel si vyhrazuje právo na přerušení svého provozu nebo zkrácení provozní doby v odůvodněných případech, zejména pro nezbytné úpravy a opravy, které se neslučují se zachováním běžného provozu a též v případě události vyšší moci. V případě odstávky na dobu delší než 48 hodin se o dobu přerušení provozu prodlužuje doba členství. 7.14 Bude-li provoz přerušen nezávisle na vůli Provozovatele a fungování Provozovny bude bránit překážka, kterou nelze odvrátit nebo překonat (vyšší moc), nevzniká tím členům nárok na vrácení zaplaceného členství ani jinou kompenzaci. O případech vyšší moci bude Provozovatel členy vždy neprodleně informovat. VIII. Závěrečná ustanovení 8.1 Podmínky mají povahu obchodních podmínek, jež jsou Smluvním stranám známé a k návrhu Smlouvy přiložené. Jako takové určují část obsahu Smlouvy a jsou její nedílnou součástí. Změna Podmínek jako platné součásti Smlouvy je možná pouze dohodou Smluvních stran. Nebude-li dohody o jejich změně dosaženo, je každá ze Smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět. 8.2 Práva a povinnosti Smlouvou nebo těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění. 8.3 V případě jakýchkoliv sporů, právních vztahů založených Smlouvou či Podmínkami, se strany pokusí nejdříve věc řešit smírně. 8.4 Od 1. 2. 2016 je Česká obchodní inspekce subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. 8.5 Tyto obchodní podmínky Provozovatele vstupují v platnost ke Smlouvám uzavřeným počínaje 6. 2. 2018 (včetně).